Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Oproep aan banken om verwerking betaalgegevens te heroverwegen

Aanleiding

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de indruk dat er banken zijn die het voornemen hebben om betaalgegevens zonder toestemming van betrokkenen verder te gaan verwerken voor direct marketing toepassingen. Daarom roept de AP de banken die het aangaat op om deze voornemens  te heroverwegen. De AP heeft hiervoor op 1 juli jl. een brief gestuurd naar de Nederlandse Vereniging van Banken. De brief met bijlage kan als leidraad worden gebruikt om de verenigbaarheidstoets van artikel 6 lid 4 Avg uit te voeren.  

De AP overweegt dat het hebben van een eigen betaalrekening met betaalpas, internetbankieren en mobiele bank app tegenwoordig onmisbaar is. Zonder betaalrekening kan iemand geen inkomsten als loon, pensioen, uitkering en/of toeslagen ontvangen, geen geld opnemen bij de geldautomaat, niet pinnen bij verkooppunten en geen ontvangen rekeningen betalen.Oftewel, zonder betaalrekening is het onmogelijk om aan het hedendaagse betalingsverkeer deel te nemen. 

Daarnaast overweegt de AP dat het van belang is dat in transactiegegevens ook niet-financiële informatie over betrokkenen ‘ingebakken’ kan zijn. Hierbij kan worden gedacht aan locatiegegevens met een tijdsaanduiding en de partij die bij de betalingstransactie betaler dan wel begunstigde is. Dergelijke ‘ingebakken’ gegevens kunnen op deze manier zien op betalingstransacties met ziekenhuizen, apotheken, casino’s, seksclubs of anderszins, waaruit bijzondere persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens kunnen worden afgeleid. Transactiegegevens kunnen tevens informatie over lidmaatschappen van – bijvoorbeeld – religieuze instellingen, politieke partijen of vakbonden bevatten, wat bijvoorbeeld uit contributieafdrachten kan worden afgeleid. De AP merkt op dat aan de verwerking van deze ‘gevoelige’ dan wel bijzondere categorieën van persoonsgegevens verhoogde risico’s voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen zijn verbonden.

Verwerkingen

 De AP merkt op dat de verwerking van gevoelige en/of bijzondere categorieën van persoonsgegevens naar hun aard, eerder een redelijke verwachting creëert dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt. De zogenoemde ‘expectation of privacy’ wordt hoger naarmate het gevoeligheidskarakter van de verwerkte persoonsgegevens toeneemt. Daarbij wijst de AP op het feit dat betalingstransacties tussen natuurlijke personen er toe leiden dat de bank – naast de persoonsgegevens in transactiegegevens van de klant – tevens persoonsgegevens in transactiegegevens verwerkt van de andere natuurlijke persoon die bij de betalingstransactie betrokken is.

Uit het een en ander vloeit volgens de AP voort dat een redelijk denkende en handelende betrokkene – gelet op de functie van een betaalrekening en de in dat licht te beschouwen verhouding met een bank – redelijkerwijs mag verwachten dat persoonsgegevens in transactiegegevens niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van de betalingstransactie worden verwerkt, tenzij een verdere verwerking voor andere doeleinden gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene(n) of een wettelijke verplichting dan wel bevoegdheid.

Bron: Brief AP aan de NVB 1 juli 2019

Meer informatie

Bekijk hier wat wij voor de financiële sector kunnen doen.