Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Advies AP over preventieve schuldhulpverlening

Op verzoek van het kabinet heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geadviseerd over het wetsvoorstel Preventieve Schuldhulpverlening. Met deze aanpassing van de wet schuldhulpverlening wil het kabinet gemeenten faciliteren om vroegtijdig hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden (“vroegsignalering”).

Kritisch

De AP is kritisch over de privacy waarborgen in het wetsvoorstel. Het ongevraagd benaderen van mensen kan een inbreuk maken op hun privacy, net als de uitwisseling van gegevens die hieraan vooraf gaat, aldus de AP. Dit is alleen mogelijk als dit gebeurt met een grondslag uit de Avg. De AP adviseert dan ook om grondslagen uitdrukkelijk aan te geven.

Toestemming

Het wetsvoorstel vraagt gemeenten om met verhuurders afspraken te maken over de  melding van betaalachterstanden van huurders bij de gemeente. Toestemming als grondslag hiervoor is problematisch, aldus de AP, omdat de relatie huurder-verhuurder een afhankelijke is en daardoor toestemming niet vrijelijk wordt gegeven. Daarom adviseert de AP hiervoor de wettelijke verplichting of publieke taak te benoemen als grondslag.

Rol College van B & W

In het wetsvoorstel is bepaald dat het college van B en W bevoegd is om gegevens over de gezondheid te verwerken, in het kader van de schuldhulpverlening. Onduidelijk blijft wat de grondslag is hiervoor en of het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid van art 9 Avg wordt genegeerd. En hoe zit het met het medisch beroepsgeheim? De AP adviseert om in de toelichting in te gaan op de aard van de gegevens over de gezondheid en op de eventuele doorbreking van het medisch beroepsgeheim en de grondslag daarvoor. Ook adviseert de AP in te gaan op de grondslag voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens over de gezondheid in het licht van artikel 9 van de Avg, waaronder de noodzaak op grond van een zwaarwegend algemeen belang, dan wel het voorstel, zo nodig, aan te passen.

Risicomodellen

Bij vroegsignalering van schulden wordt o.a. de methode van “risicomodellen” gehanteerd: op basis van beschikbare profielen worden burgers in beeld gebracht waar mogelijk het risico van een (dreigende) schuldsituatie aanwezig is. Dit zijn statistieken die niet herleidbaar zijn tot individuele personen, zegt het wetsvoorstel. De AP wijst er echter op dat met moderne technieken deze individuen wel herleidbaar zijn en wijst ook op het verbod van profilering.

Volledige advies AP

En AP wijst er in haar advies ook op dat over terugkoppeling aan schuldeisers niets wordt vermeld in het wetsvoorstel, noch over de zorgvuldige verwerking van het BSN door verschillende partijen. De AP adviseert in de toelichting aandacht te besteden aan de gevolgen van de verwerking van het BSN door verschillende partijen en aan de vraag hoe een zorgvuldige verwerking door verschillende partijen wordt verzekerd.

Klik hier voor het volledige advies van de AP op het wetsvoorstel.