Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

MYOBI verenigt de belangen van het individu en de organisatie

Het serieus nemen van rechten

  • MYOBI neemt de rechten van het individu serieus. Het gaat erom dat het individu regie uitoefent over met wie en onder welke voorwaarden de eigen gegevens gedeeld mogen worden. Het individu zal afspraken willen maken met organisaties of met andere individuen. Het belang van het individu is grip houden op het eigen leven door regie te houden over de eigen gegevens.
  • MYOBI neemt de rechten van organisaties serieus. De regie voor een organisatie heeft betrekking op het delen van de bedrijfsgegevens met individuen en andere organisaties. Het belang van de organisatie is het beschermen van het intellectueel eigendom én, in het verlengde hiervan, het doelgroepgericht delen van bedrijfs- en persoonsgegevens.

Vertrouwensdiensten MYOBI

Het verenigen van belangen

Met haar vertrouwensdiensten verenigt MYOBI de belangen van individuen en organisaties. Het aan wetgeving gerelateerd beleid, dat door alle cliënten wordt onderschreven, vormt de vertrouwensbasis voor partijen. In het beleid wordt relevante wetgeving inzichtelijk gemaakt en onderhouden, hieraan een baseline gekoppeld en wordt organisaties de mogelijkheid geboden doelgroepgericht te voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplicht. Wij noemen het beleid de ‘Trusted Third Party Policy‘, kortweg ‘TTP Policy’. Wij kunnen MYOBI als verlener van vertrouwensdienst vergelijken met de van (digitale) notaris. Partijen worden volgens een voor partijen bekend protocol bediend, de (tussen)resultaten van de gemaakte afspraken worden gewaarmerkt en gedeponeerd bij de vertrouwde partij, en partijen hebben toegang tot de documenten die gewaarmerkt zijn. MYOBI faciliteert het organiseren van compliance met de verplichtingen die voortvloeien uit de afspraken. 

Zekerheid en betrouwbaarheid

De vertrouwensdiensten van MYOBI bieden individuen en organisaties meer zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van hun partners. Hiermee worden niet alleen de rechten van individuen en organisaties geëerbiedigd. Ook de transactiekosten voor het maken en nakomen van afspraken worden verlaagd.  

MYOBI heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het individu centrisch transformeren van de vertrouwensdiensten en bedrijfsvoering. Hierbij zijn de belangen van de organisaties nimmer uit het oog verloren. Wij zouden kunnen zeggen dat MYOBI zelf door een proces van digitale transformatie is gegaan. 

Professionele dienstverleners

MYOBI biedt professionele dienstverleners de mogelijkheid, op de vertrouwensdiensten van MYOBI, toegevoegde waarde diensten voor individuen en organisaties te ontwikkelen en te onderhouden. Op dit moment is op het platform het Legal Entity Management (LEM), smart contracting en smart compliance beschikbaar. 

Legal Entity Management (LEM) 

MYOBI heeft het managen van entiteiten geoptimaliseerd door het toepassen van standaarden en koppelingen met authentieke bronhouders zoals de Kamer van Koophandel. Met een paar stapjes stelt u uw eigen verzameling van entiteiten en die van uw partners samen.

Smart contracting

De advocaten van First Lawyers hebben voor verschillende functionele en bedrijfsgebieden contracttypen uitgewerkt die onderdeel vormen van smart contracting. Met behulp van smart contracting kan een bedrijf op een effectieve en kostenefficiënte wijze de bedrijfsjuridische functie inrichten. Zie nadere informatie op de website.

Smart compliance

De professionals van Duthler Associates hebben voor verschillende functionele en bedrijfsgebieden baselines uitgewerkt die onderdeel vormen van smart compliance. Op basis van de bedrijfsactiviteiten is het mogelijk met behulp van de baselines een compliance matrix samen te stellen. Hiermee kan een organisatie op een effectieve en kostenefficiënte wijze nagaan in hoeverre voldaan wordt aan wetgeving, contractafspraken en beleid. 

Servicedesk

Op het moment dat de servicedesk adequaat functioneert gaan wij het ontwikkelen van aanvullende functionaliteiten gecontroleerd laten plaatsvinden. Het ontwikkelen en onderhouden van juridische modellen en baselines zijn een continu proces. 

Planning

In de komende weken richten wij onze energie op de bestaande MYOBI-cliënten. Wij zetten ons in om de migratie optimaal te laten verlopen en stellen alles in het werk de cliënten volledig te laten profiteren van de toegevoegde waarde van de vernieuwde dienstverlening. 

Vervolgens richten wij ons op het bedienen van individuen. Het faciliteren van individuen en bedrijven bij het delen van persoons- en bedrijfsgegevens staat centraal.