Nulmeting op uw (bedrijfs)juridische functie

Inzicht krijgen in de knel- en verbeterpunten?

Het sluiten van overeenkomsten, het nakomen van verplichtingen en het uitoefenen van rechten zijn integrale bedrijfsprocessen van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft betrekking op het organiseren van bedrijfsactiviteiten met behulp van bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld verkopen-, personeels– en inkoopprocessen). Kort en goed ondersteunen IT-toepassingen de bedrijfsprocessen en stuurt een (afdelings)team de bedrijfsprocessen aan.

Een nulmeting van de (bedrijfs)juridische functie brengt, in de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen, de knel- en verbeterpunten in kaart. Anders gezegd:

  • Hoe is de huidige bedrijfsjuridische functie georganiseerd?
  • Heeft het bedrijf met klanten, medewerkers en leveranciers de juiste afspraken gemaakt?
  • Worden de doelstellingen van contracten gerealiseerd?
  • Voldoen de gemaakte afspraken aan actuele wet- en regelgeving?
  • Worden de contractuele rechten optimaal uitgeoefend en worden contractuele verplichtingen effectief nagekomen?
  • Kleven er aansprakelijkheids- en kostenrisico’s aan de huidige afspraken?
  • Zijn er maatregelen nodig om de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s te beperken? en
  • Zijn er verbeterpunten om de bedrijfsactiviteiten effectiever te organiseren?

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Factsheet nulmeting (bedrijfs) juridische functie

Download hier de factsheet over de nulmeting op uw (bedrijfs)juridische functie.

Wij spreken met de bedrijfsleiding en het management het doel, de scope en reikwijdte van de nulmeting af zodat wij de verwachtingen over de uitkomsten van de nulmeting kunnen managen. De nulmeting kan zich richten op de organisatie van één bedrijfsactiviteit of van meerdere bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld personeelsmanagement, inkopen, etc.).

Er wordt een projectleider aangewezen die samen met medewerkers van het bedrijf de huidige bedrijfsjuridische functie inventariseert en deze in kaart brengt. Getoetst wordt of de bedrijfsjuridische functie effectief en kostenefficiënt is. Er wordt een referentiekader opgesteld dat bepaald wordt door de bedrijfsomvang, de aard en de doelstellingen van de bedrijfsactiviteiten, relevante wetgevingskaders en het aantal te verwachten juridische procedures per jaar.

Wat is de rol van de medewerkers?

Voor het uitvoeren van een nulmeting zijn er vele aanleidingen. Veelal zijn het signalen van medewerkers over knel- en verbeterpunten, buitensporige kosten voor het voeren van rechtszaken en of onevenredige administratief organisatorische inspanningen en kosten om aan contractuele verplichtingen te voldoen.

Wij zien het als onze rol deze medewerkers “de ruimte te geven” de punten te benoemen en binnen een breder kader te plaatsen. Het verkrijgen van wederzijds vertrouwen wordt tijdens de inventariserende gesprekken met medewerkers opgebouwd en is later nodig voor het succesvol implementeren van een effectievere de bedrijfsjuridische functie

Door het uitvoeren van een nulmeting adresseert de bedrijfsleiding de signalen van de medewerkers en kan een passende remedie worden getroffen.

Nieuwe wetgeving kan aanleiding zijn om de bedrijfsjuridische functie expliciet te organiseren in dienst van het organiseren van bedrijfsactiviteiten. Relevante wettelijke veranderingen vullen de knel- en verbeterpunten aan.

Het spiegelen van de bestaande contractenset en de processen van voorbereiden, contracteren en contractmanagement op geïnventariseerde bedrijfsactiviteiten geeft een beeld van het georganiseerd zijn. Hierbij de knel- en verbeterpunten in ogenschouw nemend, ontstaat een inschatting van het volwassenheidsniveau van de (bedrijfs)juridische functie.

Het is aan te bevelen de resultaten van de nulmeting uit te werken in bewustwordings- en trainingsprogramma’s. Bij het organiseren van de bedrijfsjuridische functie zijn dergelijke programma’s nodig om draagvlak bij het management en de medewerkers te creëren.

De ratio achter een effectievere bedrijfsjuridische functie is eenvoudig te doorgronden (zie: uitwerkingen op de bedrijfsmatige kennisbank). Het kan echter een uitdaging zijn een bedrijfsjuridische functie te organiseren. Zie: trainingsprogramma bedrijfsjuridische functie.

Het opbouwen en beheren van een effectieve bedrijfsjuridische functie biedt vele voordelen en vraagt van de leiding expliciete aandacht. Bedrijfsspecifiek kennis- en verandermanagement voor de bedrijfsjuridische functie kan uitkomst bieden.

De rapportage bestaat uit een verslag van bevindingen en een plan van aanpak voor het inrichten van de bedrijfsjuridische functie of voor het doorvoeren van verbeterpunten. Deze rapportage is minimaal nodig voor de leiding om de volgende stap te zetten. Het kan aanleiding zijn voor het veranderen van de scope en reikwijdte van de nulmeting en of opstellen van een businesscase.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(juridische) functie? Onze service-eigenaar, mr. Ans Duthler of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.