Aanpak optimaliseren van de compliance functie

Het optimaliseren van de compliance functie vraagt om draagvlak, kennis, zorgvuldige planning en effectieve middelen. Draagvlak binnen de organisatie trachten wij te bewerkstelligen met een gerichte risico-inschatting (bedrijfsonderzoek), een toegankelijke businesscase en een plan van aanpak.

De bedrijfs-compliance functie ondersteunen wij met smart compliance en als onderdeel hiervan smart contracting. Het primaire doel is: compliance met relevante wetgeving, contractafspraken en beleidseisen; secundair ontstaan de randvoorwaarden voor een effectieve en kostenefficiënte administratieve organisatie en interne beheersing.

Wat zijn de argumenten op de compliance functie te optimaliseren?

De leiding van een organisatie zal in de compliance functie willen investeren als er een goede businesscase is. De businesscase biedt inzicht in de bestaande situatie, impact van relevante risico’s en een beoogde situatie. Aanleiding voor het uitwerken van een businesscase zou kunnen zijn:

Eisen van wetgever(s)

Eisen van de wetgever dat een organisatie, binnen een netwerk van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, aantoonbaar haar verplichtingen nakomt. Eisen van de wetgever verantwoording af te leggen over de bescherming van persoonsgegevens. Tevens het organiseren van accountability voor de effectiviteit van beleid.

Interne hygiëne van uw organisatie

Compliance is een goed instrument om continue te werken aan verbetering van uw processen en de tevredenheid van uw cliënten. Uw medewerkers worden gestimuleerd om hun werk volgens afgesproken richtlijnen uit te voeren.

Klant- of leverancierswens ‘in control’ te zijn

Het verzoek van uw cliënten “in control” te zijn over door hen uitbestede diensten voor (directe en indirecte) verplichtingen uit wet- en regelgeving, aangegane overeenkomsten en het bedrijfsbeleid.

Productiviteitsverhoging

Inzicht verkrijgen in de productiviteit van de compliance functie. In het verlengde hiervan ligt de wens te beschikken over een effectieve en kostenefficiënte compliance functie die zorgt dat de interne organisatie ook effectief en kostenefficiënt blijft. Immers het verlagen van de compliance en interne en externe auditkosten.

Mogelijke aanpak businesscase

Wij bieden de leiding van organisaties de mogelijkheid gezamenlijk met interne sleutelfunctionarissen een businesscase en een plan van aanpak uit te werken. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

  1. Bureauonderzoek en interviews: Bureauonderzoek naar de bedrijfsactiviteiten van de organisatie, het bepalen van de referentiegroep en het stellen van vragen.
  2. Optimalisatie plan compliance functie: Wij werken een plan van aanpak uit voor het opbouwen en in stand houden van meer effectieve en kostenefficiënte compliance functie
  3. Bevindingen en uitvoering: Met de leiding van de organisatie bespreken van de bevindingen en resultaten.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.