Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

IT services op het platform van MYOBI

MYOBI Smart Contracting

Smart contracting maakt gebruik van het platform van MYOBI (Mind Your Own Business Information). MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en verzorgt de traditionele services zoals de authenticatie van de identiteit van personen, organisaties, en de elektronische handtekening.

MYOBI voorziet in een samenhangende set van policies & practice statements. De Certificatie Policy (CP) en Certificate Practice Statement (CPS) zijn in overeenstemming met de gebruikelijke wet- en regelgeving.

Accountability (verantwoording)

MYOBI heeft haar dienstverlening uitgebouwd naar het faciliteren van organisaties in het accountable zijn voor het aantoonbaar en effectief handelen in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving, overeenkomsten en beleid. In het register met privacy & compliance seals spreekt de leiding zich uit over het volwassenheidsniveau van de organisatie. Maakt een organisatie gebruik van deze dienstverlening dan wordt op een praktische wijze voldaan aan de wettelijke verantwoordingsplicht.

Relevante wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide baseline vormt de basis voor het register met de privacy & compliance seal (voor de seal is er een Privacy & Compliance Policy (PCP). In de baseline zijn volwassenheidsniveaus aangegeven en de leiding van een organisatie geeft in haar beleid aan welk niveau wordt nagestreefd (voor de seal is er ook een Privacy & Compliance Practice Statement (PCPS).

In het register met privacy & compliance seals geeft de leiding van de organisatie aan welk niveau is gehaald. Jaarlijks laat MYOBI door gekwalificeerde professionals marginale toetsingen uitvoeren op het aangegeven niveau. Met behulp van het mechanisme van verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer (inclusief de toezichthouders) kunnen partners op een effectieve en kostenefficiënte wijze constateren wat de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle is van de organisatie. Ook voor smart contracting is dit relevant omdat een beeld gevormd wordt van de “volwassenheid” van de contracterende partijen.

Overzicht en inzicht in de formele en bedrijfsorganisatie

MYOBI biedt organisaties de functionaliteit van legal entity management (LEM). LEM geeft overzicht en inzicht in de formele én bedrijfsorganisatie.

De formele organisatie van entiteiten (bijvoorbeeld holding, werkmaatschappijen en samenwerkingsverbanden) worden met behulp van bedrijfs- en persoonsgegevens van authentieke bronhouders (bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel) samengesteld. Elke entiteit kent wettelijk vertegenwoordigers die met behulp van LEM door de organisatie gekoppeld worden aan de geauthenticeerde identiteiten van personen.

Met behulp van LEM kan de organisatie de organisatieonderdelen, afdelingen en rollen – de bedrijfsorganisatie – uitwerken. Geauthenticeerde identiteiten van personen worden gekoppeld aan rollen. Op deze wijze worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd en beheerd.

Wetgeving op het vlak van LEM is formeel van aard en heeft ook betrekking op vertegenwoordiging. De samenhang is door MYOBI uitgewerkt in een Legal Entity Policy (LEP). Gezien de vele verschillende bronnen werken professionals aan het standaardiseren van definities van entiteiten. Dit maakt gestandaardiseerde uitwisseling mogelijk van bedrijfs- en persoonsgegevens met (bestaande) bedrijfssystemen. Het toepassen van LEM en met name het kunnen vertrouwen op LEM gegevens van anderen is uitgewerkt in Legel Entity Practice Statement (LEPS).

MYOBI staat toepassingen, IT-services, toe op haar vertrouwde platform (ook wel MYOBI Trust Network).

Het gedrag op het vertrouwde platform

Op basis van wet- en regelgeving en het beleid van MYOBI heeft MYOBI een overkoepelende TTP Policy uitgewerkt. Deze wordt actief onderhouden. De operationele uitwerking ligt onder meer vast in algemene voorwaarden.

De TTP Policy, algemene voorwaarden en afspraken over gedrag op het vertrouwde platform, wordt bij het aanmonsteren van personen en bedrijven met behulp van een smart contract met MYOBI overeengekomen.

Smart contracting

Eén van de toepassingen op het vertrouwde platform van MYOBI is smart contracting. Smart contracting maakt gebruik van de volgende faciliteiten van het MYOBI platform:

  • TTP Policy afsprakenstelsel waarbinnen smart contracting is uitgewerkt;
  • Authenticatie van de identiteit van personen en bedrijven en persoons- en bedrijfsgebonden elektronische handtekeningen;
  • LEM-services waarmee overzicht en inzicht in de structuur van entiteiten alsmede de uitwerking van de organisatie in organisatieonderdelen kan worden beheerd.
  • Vertegenwoordigers van organisatieonderdelen voeren regie over het delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan personen; en
  • De “notaris”-rol van MYOBI voor het deponeren van contracten, het gewaarmerkt vastleggen van bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen en eventueel andere stukken.

In het trainingsprogramma smart contracting van Duthler Academy wordt dieper ingegaan op het vertrouwensnetwerk van MYOBI en hoe smart contracting daarvan gebruik maakt.

Smart compliance

Een andere service op het vertrouwde platform van MYOBI is smart compliance: interne controle gericht op het vaststellen van de effectieve werking van beheersmaatregelen gericht op het nakomen van wetgeving, beleid en contractafspraken. Smart compliance maakt gebruik van dezelfde faciliteiten van het vertrouwde platform van MYOBI net als smart contracting. Onze compliance professionals onderhouden de dienstverlening.