We are looking for a compliance professional

We are looking for committed, honest and enterprising compliance professionals. Professionals who want to develop services and give customers the added value they expect. Professionals who want to continue to develop and who never stand still.

We do not offer customers products but an added value and help them to organize and operationalize these. The company must, for example, be able to protect its trade secrets or personal data through your input and be able to demonstrate that this protection has been effective. You help the company move on a growth path and guide the company at a pace that is possible.

We are careful with our customers so we don’t just let you loose on a customer. We expect you to learn more about our philosophy about trust networks and the trust sharing of company and personal data, as well as the trust services and applications.

You will have the opportunity to complete thirty training courses at the Duthler Academy and to pass the exams with a positive result. During the training program you carry out work under supervision. At some point you will be able to develop, maintain and teach training yourself.

An important pillar of our philosophy is that we are socially driven to securely share data from citizens and companies with each other and to be accountable for this. We therefore challenge you – and expect the same from you – to think along about new views and working methods. To help move towards a data-friendly world.

Job description

Customers call on you as a compliance professional when they realize that compliance can be organized better, faster and cheaper.

You will also be called upon if you draw up a guiding report based on research. This concerns, for example, conducting an assessment of the current method of data protection, the effective operation of security measures or accountability for this.

The compliance professionals follow the training programs at the Duthler Academy, after which you maintain your knowledge. You will also provide training programs to colleagues and customers.

Which candidate are we looking for?

 • HBO or academic education with a specialization in economics, public administration, accountancy, IT Auditing or ICT;
 • Analytical skills with an eye for detail;
 • Excellent communication skills;
 • Accurate and precise.

Skills

 • Professional, able to communicate with clients;
 • Empathy for situations with customers;
 • Excellent command of the Dutch and English language, both orally and in writing;
 • Personal responsibility and strong work ethic;
 • Sharp eye for spotting needs;
 • Positive, “can do”.

What do we offer?

An inspiring and personal working environment with enthusiastic colleagues and excellent employment conditions. You get the space to be creative in your work, but within the agreed frameworks. You are challenged to improve the service and to come up with ideas for this. Sometimes you will have to take a step outside your field, you have to dare to do that.

You have access to training opportunities at Duthler Academy and we expect you to be involved in transferring knowledge to customers and colleagues. We agree on a development process with you, help you achieve the goals and we regularly evaluate the results and make adjustments if necessary.

Apply?

Does the position appeal to you and do you want more information? Please contact Caroline Willemse. You can also apply directly by sending your motivation letter and CV to Caroline. We will then let you know quickly whether you have been selected for the first introductory meeting.

The selection procedure is as follows. You will receive two introductory meetings. In the first meeting you will be introduced to an HR employee (and sometimes also to the manager). In the second interview, you speak to the manager and a colleague. If these two conversations have been positive from both sides, you will be invited for an assessment. You will always receive feedback from the assessment, possibly followed by a final interview in which we will make you an offer to work for us.

Wij zijn op zoek naar een compliance professional

Wij zoeken naar betrokken, integere en ondernemende (BIO) compliance professionals. Professionals die dienstverlening willen ontwikkelen en klanten de toevoegde waarde willen geven die zij verwachten. Professionals die zich verder willen blijven ontwikkelen en nooit stil staan.

Wij bieden klanten geen producten aan maar een toegevoegde waarde en helpen hen deze te organiseren en te operationaliseren. Het bedrijf moet door jouw inbreng bijvoorbeeld haar bedrijfsgeheimen of persoonsgegevens kunnen beschermen en kunnen aantonen dat deze bescherming effectief is geweest. Je helpt het bedrijf door een groeipad op te gaan en begeleidt het bedrijf in een tempo dat mogelijk is.

Wij zijn zuinig op onze klanten dus we laten je niet zomaar los op een klant. We verwachten dat je je gaat verdiepen in onze filosofie over vertrouwensnetwerken en het in vertrouwen delen van bedrijfs- en persoonsgegevens, als ook de vertrouwensdiensten en toepassingen.

Je krijgt de mogelijkheid om een dertigtal trainingen te doorlopen aan de Duthler Academy en de tentamens met positief resultaat af te sluiten. Tijdens het trainingstraject voer je werkzaamheden onder begeleiding uit. Op een gegeven moment ben je zelf in staat om trainingen te ontwikkelen, bij te houden en te doceren.

Een belangrijke pijler onder onze filosofie is dat wij maatschappelijk gedreven zijn om gegevens van burgers en bedrijven veilig met elkaar te delen en hierover verantwoording af te leggen. Wij dagen je daarom uit – en verwachten dit ook van je – dat je meedenkt over nieuwe zienswijzen en werkwijzen. Om te helpen naar een gegevensvriendelijke wereld te gaan.

Functieomschrijving

Klanten doen een beroep op jou als compliance professional als ze beseffen dat de compliance beter, sneller en goedkoper georganiseerd kan worden.

Er wordt ook een beroep op je gedaan als je op basis van onderzoek een richtinggevend rapport maakt. Het gaat bijvoorbeeld om het uitvoeren van een assessment naar de huidige wijze van gegevensbescherming, het effectief werken van veiligheidsmaatregelen of het afleggen van verantwoording hierover.

De compliance professionals volgen de trainingsprogramma’s op de Duthler Academy, daarna onderhoud je je kennis. Je gaat zelf ook trainingsprogramma’s verzorgen aan collega’s en klanten.

Welke kandidaat zoeken wij?

 • HBO of academische opleiding met afstudeerrichting economie, bestuurskunde, accountancy, IT Auditing of ICT;
 • Analytisch vermogen met een oog voor detail;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Nauwkeurig en precies.

Vaardigheden

 • Professioneel, in staat om te communiceren met klanten;
 • Inlevingsvermogen voor situaties bij klanten;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid en sterke arbeidsethos;
 • Scherp oog voor het spotten van behoeftes;
 • Positieve, “can do”.

Wat bieden wij?

Een inspirerende en persoonlijke werkomgeving met enthousiaste collega’s en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je krijgt de ruimte om creatief te zijn in je werk, maar wel binnen de afgesproken kaders. Je wordt uitgedaagd om de dienstverlening te verbeteren en hiertoe ideeën aan te dragen. Soms zal je een stap moeten doen buiten je vakgebied, dat moet je durven.

Je hebt toegang tot opleidingsmogelijkheden bij Duthler Academy en wij verwachten dat je ook betrokken bent kennis over te dragen aan klanten en collega’s. Wij spreken met je een ontwikkeltraject af, helpen je de doelen te halen en regelmatig evalueren wij de resultaten en maken desgewenst aanpassingen.

Solliciteren?

Spreekt de functie jou aan en wil je meer informatie? Neem dan contact met Caroline Willemse. Je kunt ook direct solliciteren door jouw motivatiebrief en CV aan Caroline te sturen. We laten je dan snel weten of je geselecteerd bent voor het eerste kennismakingsgesprek.

De selectieprocedure ziet er als volgt uit. Je krijgt twee kennismakingsgesprekken. In het eerste gesprek maak je kennis met een HR-medewerker (en soms ook al met de leidinggevende). In het tweede gesprek spreek je de leidinggevende en een collega. Als deze twee gesprekken van beide kanten positief zijn verlopen, word je uitgenodigd voor een assessment. Van het assessment krijg je altijd een terugkoppeling, mogelijk gevolgd door een laatste gesprek waarin wij jou een aanbod zullen doen om bij ons te komen werken.