Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Informatiestromen middels een ESB

Plan van aanpak Enterprise Service Bus

Zorgaanbieders hebben aan de ene kant te maken met diverse uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving en aan de andere kant de behoefte de zorg te verbeteren door middel van nieuwe technologieën. Veel zorgaanbieders hebben daarom de behoefte inzicht en overzicht te krijgen binnen hun huidige applicatielandschap inclusief de gewenste koppelingen tussen applicaties.

Momenteel is er binnen veel zorgaanbieders sprake van een veelheid van ‘handmatige koppelingen’ wat als zeer tijdrovend, ineffectief en inefficiënt wordt ervaren. De huidige werkwijze wordt tot op dit moment in stand worden gehouden doordat voorgestelde ‘Point to Point-koppelingen’ van leveranciers tot forse kostenposten leiden.

Een voorbeeld van een vraag, die wij veel behandelen, is of de toepassing van een zogenaamde Enterprise Service Bus (ESB) kan zorgen voor een effectieve en efficiënte oplossing van informatiestromen (koppelingen) tussen applicaties waarbij beter kan worden voldaan aan de aspecten Informatiebeveiliging (NEN 7510, 7512 en 7513):

 • Beschikbaarheid: de informatie moet op de gewenste momenten beschikbaar zijn;
 • Integriteit: de informatie moet juist en volledig zijn en de informatiesystemen moeten juiste en volledige informatie opslaan en verwerken;
 • Vertrouwelijkheid: de informatie moet alleen toegankelijk zijn voor degene die hiervoor bevoegd is.

Wij ondersteunen zorgaanbieders bij een dergelijk project waarbij wij het ‘BIC-principe’ toepassen:

 • B: Besturen, Besluiten, Betrekken, Borgen:
 • I: Initiëren, Inspireren, Informeren, Implementeren
 • C: Communiceren, Coördineren, Controleren, Corrigeren

Stapsgewijze aanpak

Wij hanteren een stapsgewijze aanpak met tussentijdse beslismomenten voor een go/no go (na iedere stap bepalen of project vervolgt wordt met volgende stap of dat project decharge wordt verleend). Onderstaand de hoofdlijn van te volgen stappen:

 • Stap 1: Inventarisatie en analyse: inventarisatie en analyse van het huidige applicatielandschap met doelen en inhoud verwerking/processen gevolgd door gewenste informatiestromen/koppelingen. Een businesscase wordt opgesteld op basis waarvan een besluit go/no go kan plaatsvinden.
 • Stap 2: Onderzoek mogelijkheden toepassing ESB: op basis van vastgestelde uitgangspunten – Programma van Eisen een oplossing selecteren en leverancier contracteren. Vervolgens bijstellen van de businesscase aan de hand van kosten/baten en Return of Investment. Gevolgd door een go/no go besluit.
 • Stap 3: Contracteren leverancier en uitvoeren pilot: ons advies is ‘Eerst proberen dan beslissen, voor de daadwerkelijke aanschaf. Onder andere bepalen scope van de informatiestromen met bijbehorende applicaties voor pilot, inrichten, testen, bijstellen ROI op basis waarvan een go/no go besluit genomen kan worden.
 • Stap 4: Implementatie: per gewenste informatiestroom de Plan – Do – Check – Act cyclus toepassen waarbij resultaten worden opgeleverd.
 • Stap 5: Borging en decharge: van implementatie naar borging (beheer informatiestromen) gevolgd door het opstellen van een eindrapportage en decharge project.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar via +31 0(70) 392 22 09 en info@duthler.nl.