Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Ondersteunen van zorginstellingen

Zorginstellingen zijn actief op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd (ActiZ, de branchevereniging van bijna 400 organisaties). De dienstverlening in dit segment van de zorg is divers; in aard en omvang.

Aan circa 2 miljoen cliënten wordt door 380.000 medewerkers zorg geboden. De zorginstellingen en haar medewerkers voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk te houden.

De zorg voor de cliënten staat centraal; secundair zijn de processen zoals het sluiten van overeenkomsten en nagaan of de overeenkomsten worden nageleefd. Zolang het niet is opgenomen in de primaire processen wordt het nakomen van wetgeving gezien als administratieve last.

Integrale aanpak

Het aantal medewerkers in een zorginstellingen is omvangrijk, echter de omvang van de staf is veelal bescheiden. De organisatie van de bedrijfsjuridische functie alsmede de organisatie van de compliance moet effectief en kostenefficiënt zijn om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Smart contracting ondersteunt de bedrijfsjuridische functie op een effectieve en kostenefficiënte wijze en smart compliance ondersteunt het proces van nakomen van relevante wetgeving en gemaakte afspraken. Zowel smart contracting als smart compliance zijn gericht op het faciliteren van de gehele levenscyclus van een contractafspraak en verantwoording. Dit komt goed tot uitdrukking in het autorisatiemechanisme en bevoegdhedenregister dat bedrijfsspecifiek ingericht kan worden. Hiermee kan de administratieve organisatie en interne beheersing worden ingeregeld, overzicht in gemaakte afspraken worden gecreëerd en de administratieve lasten in tijdsbesteding van medewerker & staf en operationele kosten worden teruggedrongen.

Wij hebben goed geluisterd naar onze klanten in dit segment van de gezondheidssector en hebben zoveel als mogelijk de secundaire processen integraal georganiseerd waarbij effectiviteit en kostenefficiency centraal staan. Dit heeft geleid tot:

 • Contractportfolio zorginstellingen waarin arbeidscontracten, inkoop- en ICT-contracten en de gespecificeerde toestemming zijn opgenomen. Wij voeren permanent overleg met instellingen en vullen stap voor stap de contractenportfolio verder aan waar een wens of noodzaak is;
 • De aan relevante wetgeving gerelateerde normenset maakt het mogelijk eisen aan privacy en informatieveiligheid effectief en kostenefficiënt te organiseren. Ook hier geldt dat de professionals van Duthler Associates de NEN normen meenemen in de normensets en permanent met zorginstellingen over kwaliteit van gegevensverwerking spreken en de normensets aanpassen waar nodig;
 • Het toepassen van de IT-services is gericht op het zo effectief en kostenefficiënt afwerken van de secundaire processen. Het toepassen van een integraal autorisatieregister met bevoegdheden per rol wordt gewaardeerd door instellingen;
 • Jaarlijks laat de leiding van de zorginstelling op basis van de uitkomsten van een risicoanalyse en een compliance keurmerk zien dat aan wetgeving en gemaakte afspraken is voldaan (voldoen aan de verantwoordingsplicht). Hiermee worden de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van non-compliance beheersbaar; en
 • In de portfolio van smart contracting zijn de arbeidsovereenkomsten en de gespecificeerde toestemming tussen de instellingen en de cliënten opgenomen.
  • De arbeidscontracten worden gereed gemaakt voor “arbeidsmarkt in balans”.
  • In de relatie met de cliënt is het afspreken van de gespecificeerde toestemming effectief en zijn de kosten laag. Echter!
   Als in een regio geen standaard voor de toestemming is afgesproken ontstaat bij de instelling onevenredig hoge kosten voor het organiseren van de gespecificeerde toestemming met praktijkhouders, andere zorgaanbieders en ziekenhuizen.

Duthler Associates is toegewijd de zorginstellingen van dienst te zijn door de secundaire processen effectief en kostenefficiënt te organiseren waarbij de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van non-compliance met de wet beheersbaar worden gemaakt.

Professionele dienstverlening

Onze professionals zijn beschikbaar en helpen u graag. Sommige zorgaanbieders vullen de capaciteit voor de bedrijfsjuridische functie aan met advocaten voor moeilijke overeenkomsten en juridische beoordelingen. Onze professionals worden structureel ingezet voor het verzorgen van compliance-vraagstukken. Het is ook mogelijk de advocaten en professionals op adhoc basis te betrekken. Het inzetten van smart contracting en smart compliance maakt een effectiever en efficiënter bedrijfsjuridische en compliance functie mogelijk.

Zorginstellingen schakelen advocaten en professionals in voor de ondersteuning bij:

 • Externe functionaris voor gegevensbescherming (toezicht), privacy officer, advocaat, jurist en of compliance medewerker;
 • Implementatievraagstukken gegevensbescherming en privacy;
 • Beveiligings- en organisatie-incidenten die leiden tot datalekken die al dan niet gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • In het verlengde van het voorgaande doen van aangifte van strafbare feiten bij Politie en of Openbaar Ministerie als de incidenten daartoe aanleiding geven;
 • Hulp bij het sluiten van complexe overeenkomsten;
 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken;
 • Juridische en compliance checkup; of
 • Alle andere juridische en verantwoordingstechnische vragen die u dwars zitten.

Zie een overzicht van de diensten onder juridisch en compliance op deze website.

Contact

Wij begrijpen dat u smart contracting en smart compliance wilt zien en de businesscase begrijpen. Wij zijn graag bereid u van dienst te zijn en met deze introductie te starten.

Neem contact op via info@duthler.nl en +31 (70) 392 22 09.