Meteen naar de inhoud
Home » Actueel » Nieuwe kansen in de kansspelenbranche

Nieuwe kansen in de kansspelenbranche

De Wet kansspelen op afstand is op 19 februari 2019 aangenomen en heeft als doel online kansspelen onder strikte voorwaarden te legaliseren. Belangrijke voorwaarde is dat bedrijven die online kansspelen aanbieden, over een vergunning beschikken. Om gokverslaving te voorkomen, komt er een centraal register. De Kansspelautoriteit (Ksa) krijgt aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden. 

Men hoopt op deze wijze criminaliteit te kunnen bestrijden en de consument beter te kunnen beschermen. Streng toezicht is daarvoor nodig. Bij de behandeling van de wet leefden vooral zorgen over reclame, toezicht en handhaving en mogelijke toename van gokverslaafden. Hiertoe wordt het volgende geregeld.  

  • Vergunning: om illegale aanbieders van kansspelen geen kans te geven mogen vergunningen alleen worden verleend aan partijen die minimaal twee jaar niet zonder vergunning actief zijn geweest en zich specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht.
  • Reclame: een algeheel verbod op reclame voor (online) gokken op korte termijn (voor 1 september 2019) wordt serieus in overweging genomen. Hierbij speelt mee dat reclame voor roken en (soft)drugs vrijwel geheel verboden zijn. 
  • Evaluatie maatregelen ter bescherming jongeren tot 24 jaar: daarin zal de vraag centraal staan of er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken. Ook wordt er nagegaan of er extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden. Voor de aanzuigende werking en de verleidende effecten van gokspelen worden jongeren tot 24 jaar extra in bescherming genomen. 
  • Extra handhavingsinstrument: het wordt mogelijk eenstrafrechtelijke notice-and-take-down-procedure te hanteren als de bestuursrechtelijke maatregelen niet leiden tot het daadwerkelijk en onverwijld verdwijnen van illegale online kansspelen. 

Wat betekent dit voor de vergunninghouders?

Op dit moment werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de verdere uitwerking van deze wet. Zodra dit gereed is, zal de Ksa de vergunningsvoorwaarden opstellen en heeft u de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen.

Deze voorwaarden zullen betrekking op de voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit. Dit is niet nieuw. Wel nieuw is het feit dat de overheid de kansspelenmarkt wil reguleren door strenge regels te stellen en hierop strak toezicht te houden. Uit de toezichtagenda 2019 van de Ksa blijkt dat het toezicht verandert van een risicogericht naar een verantwoordingsgericht. U dient zich onder meer te verantwoorden over uw wervings- en reclameactiviteiten en de naleving van de zorgplicht. 

Kansen

Het aannemen van deze wet betekent  dat er nieuwe kansen zijn voor vergunninghouders om aan de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen op afstand te gaan voorzien. Belangrijk in dat verband zijn de waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Er komt veel verantwoordelijkheid te liggen bij de vergunninghouders. Weliswaar komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit, maar hoe gaat u als vergunninghouder ervoor zorgen dat u voldoet aan alle regels? 

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.