Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Ondersteuning programma InZicht en VIPP

Wat is de aanleiding van de subsidie?

Het Ministerie van VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het Versnellingsprogramma Informatie-Uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Door het programma kunnen zorginstellingen versneld extra stappen zetten om de zorgcliënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Op dit moment kan subsidie aangevraagd worden voor VVT-instellingen in het programma InZicht, een versnellingsprogramma digitale gegevensuitwisseling voor de Langdurige Zorg. (VVT staat voor Verpleging, Verzorging, Thuiszorg).

Wat is het doel van het programma?

Het programma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven van de zorgcliënt in de langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen ondersteund en wordt de administratieve last van de zorgprofessional verminderd. Het programma richt zich op de gegevensuitwisseling tussen zorgcliënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals (care en cure) onderling.

Op dit moment kan subsidie aangevraagd worden voor de module PGO (kan zelfstandig) en de module e-overdracht (moet in een samenwerkingsverband).

Wat zijn de voordelen van het InZicht programma?

Het programma kent vele voordelen voor zowel de zorgcliënt als de zorgprofessional. De zorgcliënt beschikt over zijn of haar eigen medische gegevens en kan zelf bepalen of familie en/of mantelzorgers ook over deze informatie mogen beschikken. Betrouwbare en volledige (medische) gegevens geven een cliënt een betere mogelijkheid om de regie te houden over zijn of haar eigen situatie. Daarnaast zorgt het ervoor dat veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling sneller plaatsvindt.

Deelnemers in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen als deze nodig is voor een noodzakelijke aanpassing voor gegevensuitwisseling tussen langdurige en curatieve zorg. Dit kan een enorme efficiency slag opleveren voor zowel de zorginstellingen als de deelnemers in een samenwerkingsverband. Een zorginstelling kan er ook voor kiezen om eerst de module PGO zelfstandig te implementeren en later de module e-overdracht in samenwerkingsverband te doen.

Wij adviseren zorginstellingen mee te doen aan het programma InZicht. Er wordt veel samengewerkt (en dus informatie uitgewisseld) met diverse andere zorgprofessionals zoals huisartsen en apotheken. De mogelijkheid om als deelnemers in een samenwerkingsverband gezamenlijk op te trekken maakt het programma Inzicht extra aantrekkelijk.

De vijf stappen voor het organiseren en doorlopen van het programma

Concreet gemaakt willen wij graag samen met zorginstellingen de volgende stappen gaan doorlopen:

 1. Het ondersteunen van de aanvraag voor subsidie

  Dat houdt in dat de regie wordt genomen om alle informatie en handelingen te coördineren die nodig is om een aanvraag voor subsidie voor één of meerdere modules in te dienen.

 2. Het leveren van een projectleider en/of projectmedewerkers

  Als het project in een samenwerkingsverband wordt opgepakt, is subsidie voor een projectleider beschikbaar. Het programma vereist dat een projectleider voldoet aan een aantal vereisten. De projectleider is verantwoordelijk voor de planning, de regie op de uitvoering en het tijdig opleveren van de mijlpalen van het project. Daarnaast zijn er medewerkers nodig die het project uitvoeren.

 3. Het ondersteunen bij de inrichtingskeuzes voor de architectuur

  Een architectuurplan is nodig om richting te geven aan een toekomst vaste invulling van het programma. Dit plan moet helpen om het programma uit te voeren maar moet ook een goede basis zijn om daarna aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen.

 4. Het aanbieden van geautomatiseerde oplossingen om informatie conform de standaarden van MedMij uit te wisselen.

  Informatiestromen zullen hierop aangepast moeten worden. Wij adviseren gebruik te maken van een ‘Trusted Third Party‘ omdat dan binnen een ecosysteem veilig informatie kan worden uitgewisseld. Als hiervan gebruik gemaakt wordt kan deze aansluiting gebruikt worden voor het faciliteren van gespecificeerde toestemming.

 5. Het opstellen van de verantwoording over de besteding en de opleverde functionaliteiten

  Aan het eind van het project moet verantwoording afgelegd worden. Als het subsidiebedrag > € 125.000 is dan zal hierop een toetsing door een RE-auditor moeten plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken moet de documentatie op orde zijn en aangetoond kunnen worden dat de functionaliteiten beschikbaar zijn en werken. Deze verantwoording met (positief) accountantsoordeel is voorwaardelijk om de subsidie te mogen behouden.

Samenwerken met ons

Wij verwachten dat zorginstellingen in aanmerking komen voor een subsidie en schatten in dat de kosten voor de inzet van onze professional(s) grotendeels voldaan kunnen worden uit de inkomsten uit subsidie. U dient er rekening mee te houden dat meedoen aan het programma InZicht betekent dat ook interne inzet nodig is, inzet voor ICT-specialisten en mogelijk kosten voor de externe audit.

Neem via +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!