Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Ondersteuning voor ziekenhuizen

In het dokterswoordenboek wordt een ziekenhuis omschreven als een gebouw waar dag en nacht zieke mensen worden behandeld door dokters (specialisten), verpleegkundigen en andere mensen die hen helpen.

Een ziekenhuis heeft verschillende afdelingen. Altijd zijn er een of meer verpleegafdelingen. Er is een operatieafdeling (ok-afdeling), een revalidatieafdeling, een polikliniek, een diagnostisch centrum waar allerlei foto’s kunnen worden gemaakt, een laboratorium (voor onderzoek van bijvoorbeeld bloed, plas en weefsel) en een café- of restaurantruimte waar patiënten die mogen lopen naartoe kunnen om met bezoek wat te drinken. Vaak is er ook een afdeling Spoedeisende hulp (SEH-afdeling, ‘Eerste Hulp’) en een intensive care (ic-afdeling).

Een academisch ziekenhuis hoort bij een universiteit en is flink groter dan een ziekenhuis in een kleine of middelgrote stad. In zo’n groot ziekenhuis wordt niet alleen behandeld, maar doen dokters ook voor de universiteit onderzoek, bijvoorbeeld naar nieuwe behandelingen en nieuwe manieren om een diagnose te stellen.

Processen en knelpunten

In de primaire processen van een ziekenhuis staat de zorg voor de patiënten centraal. Ondersteunende, secundaire processen zijn in een ziekenhuis omvangrijk en veelal complex. Een professionele staf zorgt voor een adequate organisatie van de processen. De bedrijfsjuridische functie (veelal georganiseerd in een juridische afdeling) en de compliance functie (veelal georganiseerd in interne controle) vormen onderdeel van de secundaire processen. Het belang van de juridische functie wordt onderkend, en dat geldt ook voor compliance, en moet effectief en kostenefficiënt worden georganiseerd. Compliance met wetgeving en gemaakte afspraken mag niet leiden tot onevenredige kosten en tijdbeslag van de operationele organisatie.

In een regionaal ecosysteem faciliteren zorgaanbieders personen hun regie op de eigen (persoons)gegevens uit te oefenen. Een ziekenhuis heeft in de samenwerking met regionale zorgaanbieders een belangrijke voorbeeld- en regiefunctie. Het organisatorisch gewicht van een ziekhuis kan in een regionaal ecosysteem stimulerend werken als andere zorgaanbieders zich gekend voelen en blokkerend werken als er sprake is van een dictaat. Er is een recht evenredig verband tussen een optimaal werkend regionaal ecosysteem en de inspanningen en kosten voor zorgaanbieders personen te faciliteren regie uit te oefenen over hun gezondheid en hiervan afgeleid hun medische (persoons)gegevens.

Integrale aanpak

Het aantal medewerkers en staf in een ziekenhuis is omvangrijk. Dit geldt ook voor het aantal bedrijven en instellingen die – onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis – samenwerken. De noodzaak van een effectieve en kostenefficiënte bedrijfsjuridische functie en compliance functie is evident.

Smart contracting ondersteunt de bedrijfsjuridische functie op een effectieve en kostenefficiënte wijze en smart compliance ondersteunt het proces van nakomen van relevante wetgeving en gemaakte afspraken. Zowel smart contracting als smart compliance zijn gericht op het faciliteren van de gehele levenscyclus van een contractafspraak en verantwoording. Dit komt goed tot uitdrukking in het autorisatiemechanisme en bevoegdhedenregister dat bedrijfsspecifiek ingericht kan worden. Hiermee kan de administratieve organisatie en interne beheersing worden ingeregeld, overzicht in gemaakte afspraken worden gecreëerd en de administratieve lasten in tijdsbesteding van medewerker & staf en operationele kosten worden teruggedrongen.

Ondersteuning en verbetering

Wij hebben goed geluisterd naar onze cliënten in dit segment van de gezondheidssector en hebben zoveel als mogelijk de secundaire processen integraal georganiseerd waarbij effectiviteit en kostenefficiency centraal staan. Dit heeft geleid tot:

 • Contractportfolio ziekenhuizen waarin arbeidscontracten, inkoop- en ICT-contracten en de gespecificeerde toestemming zijn opgenomen. De advocaten van First Lawyers voeren permanent overleg met instellingen en vullen stap voor stap de contractenportfolio verder aan waar een wens of noodzaak is;
 • De aan relevante wetgeving gerelateerde normenset maakt het mogelijk eisen aan privacy en informatieveiligheid effectief en kostenefficiënt te organiseren. Ook hier geldt dat de professionals van Duthler Associates de NEN normen meenemen in de normensets en permanent met zorginstellingen over kwaliteit van gegevensverwerking spreken en de normensets aanpassen waar nodig;
 • Het toepassen van de IT-services is gericht op het zo effectief en kostenefficiënt afwerken van de secundaire processen. Het toepassen van een integraal autorisatieregister met bevoegdheden per rol wordt gewaardeerd;
 • Jaarlijks laat de leiding van een ziekenhuis op basis van de uitkomsten van een risicoanalyse en een compliance keurmerk zien dat aan wetgeving en gemaakte afspraken is voldaan (voldoen aan de verantwoordingsplicht). Hiermee worden de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van non-compliance beheersbaar; en
 • In de portfolio van smart contracting zijn de arbeidsovereenkomsten en de gespecificeerde toestemming tussen de instellingen en de cliënten opgenomen.
  • De arbeidscontracten worden gereed gemaakt voor “arbeidsmarkt in balans”.
  • In de relatie met de cliënt is het afspreken van de gespecificeerde toestemming effectief en zijn de kosten laag. Echter!
   Als in een regio geen standaard voor de toestemming is afgesproken ontstaat bij het ziekenhuis onevenredig hoge kosten voor het organiseren van de gespecificeerde toestemming met praktijkhouders, zorginstellingen en andere ziekenhuizen.

Duthler Associates is toegewijd ziekenhuizen van dienst te zijn door de secundaire processen effectief en kostenefficiënt te organiseren waarbij de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van non-compliance met de wet beheersbaar worden gemaakt.

Professionele dienstverlening

Onze professionals staan voor u klaar als u ze nodig hebt. Sommige ziekenhuizen vullen de capaciteit voor de bedrijfsjuridische functie aan met advocaten voor moeilijke overeenkomsten en juridische beoordelingen. Onze professionals worden structureel ingezet voor het verzorgen van compliance-vraagstukken. Het is mogelijk advocaten en professionals op adhoc basis te betrekken. Het inzetten van smart contracting en smart compliance maakt een effectiever en efficiënter bedrijfsjuridische en compliance functie mogelijk.

Ziekenhuizen schakelen advocaten en professionals in voor de ondersteuning bij:

 • Externe functionaris voor gegevensbescherming (toezicht), privacy officer, advocaat, jurist en of compliance medewerker;
 • Implementatievraagstukken gegevensbescherming en privacy;
 • Beveiligings- en organisatie-incidenten die leiden tot datalekken die al dan niet gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • In het verlengde van het voorgaande doen van aangifte van strafbare feiten bij Politie en of Openbaar Ministerie als de incidenten daartoe aanleiding geven;
 • Hulp bij het sluiten van complexe overeenkomsten
 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken;
 • Juridische en compliance checkup; of
 • Alle andere juridische en verantwoordingstechnische vragen die u dwars zitten.

Zie een overzicht van de diensten onder juridisch en compliance op deze website.

Contact

Wij begrijpen dat u smart contracting en smart compliance wilt zien en de businesscase wil begrijpen. Wij zijn graag bereid u van dienst te zijn en met deze introductie te starten.

Neem contact op via info@duthler.nl en +31 (70) 392 22 09.