Skip to content

Kennis- en verandermanagement op het gebied van het beschermen van persoonsgegevens

De medewerkers die bedrijfsprocessen aansturen kennen veelal de zwakheden in de bouw en het functioneren van de bedrijfsprocessen, de beheersmaatregelen en de ondersteunende IT-toepassingen. Deze kennis is belangrijk voor het effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten, echter de kennis blijft impliciet in het hoofd van de medewerker.

Er is kennis over kennismanagement en vertrouwen nodig de impliciete kennis expliciet te maken in teksten, symbolen en metaforen. Kennismanagement richt zich op het belang van het bedrijf, afdeling en medewerkers kennis te delen, oftewel de bedrijfscontinuïteit te borgen, het afdelingsteam te versterken en het arbeidsinkomen zeker te stellen. 

In het verlengde van kennismanagement ligt het vermogen veranderingen succesvol door te voeren. Het afdelingsmanagement en de medewerkers moeten op basis van aangereikte feiten en informatie een kennispositie opbouwen waardoor er een verlangen tot veranderen ontstaat. 

Als een bedrijfsorganisatie expliciet energie stopt in kennis- en verandermanagement dan ontstaat bij de medewerkers een verandercapaciteit. Deze capaciteit is voor de bedrijfsleiding en het afdelingsmanagement noodzakelijk het verlangen om te veranderen in bedrijfsprocessen te stimuleren. Dit maakt het mogelijk voor het bedrijf flexibel in te spelen op kansen en bedreigingen. Wij zouden kunnen zeggen dat het ontbreken aan verandercapaciteit de bedrijfscontinuïteit bedreigt. 

Wat is onze aanpak?

Voor alle type organisaties start veranderen met kennisopbouw; impliciete kennis bij medewerkers expliciet maken. Wij kunnen het opbouwen van kennis stimuleren maar de bewustwording van het belang van beschermen van bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens moet uit de eigen organisatie komen. Het opbouwen van de kennis resulteert in het verlangen om te veranderen en het besef bij medewerkers dat trainingen nodig zijn goed voorbereid te zijn de veranderingen succesvol te volbrengen.

Als het verlangen en het kennisniveau voor het effectiever en of anders organiseren van de bedrijfsactiviteiten bestaan zal het veranderen eenvoudig verlopen en de resultaten van het veranderen belegd worden in de organisatie.

Faciliteren van veranderprocessen

Wij hechten veel waarde aan het faciliteren van veranderprocessen voor het organiseren van het beschermen van bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens of treffen van adequate beheers- en beveiligingsmaatregelen. 

Wij beschikken over bewustwordings- en trainingsprogramma’s beschermen persoonsgegevens en beschermen bedrijfsgeheimen. Na het doorlopen van een training kan de medewerker een test doen en bij positief resultaat krijgt de medewerker een certificaat waarmee aangetoond kan worden te beschikken over deze kennis. Desgewenst maken we de programma’s bedrijfsspecifiek door uw bedrijfslogo te gebruiken, herkenbare foto’s op te nemen en cases op te stellen die passen bij uw bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfsspecifieke leeromgeving (Moodle Workplace) en trainingsprogramma’s

Wij gebruiken het instrument bewustmaken van medewerkers en trainen van sleutelmedewerkers voor een uiteenlopende verzameling van aandachtsgebieden. Een bedrijf kan gebruik maken van de “standaard” bewustwordings- en trainingsprogramma’s en deze bedrijfsspecifiek maken of laten maken. Het is ook mogelijk programma’s te ontwikkelen en te beheren voor het eigen kennis- en verandermanagement. 

Wij hebben in samenwerking met Duthler Academy en gebruikmakend van Moodle Workplace de benodigde logistiek voor kennis- en verandermanagement uitgewerkt. Zie: bedrijfsspecifieke leeromgeving. Wenst u zelf uw kennis- en verandermanagement te organiseren met de bedrijfsspecifieke leeromgeving neem dan een licentie.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van het beschermen van persoonsgegevens? Onze service-eigenaar, André Biesheuvel of één van zijn collega’s, bespreekt graag uw specifieke casus.