Privacy Policy

1. Algemeen

Duthler Associates hecht veel waarde aan uw privacy en rekent een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens tot haar verantwoordelijkheid. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Duthler Associates B.V., Frankenslag 137, 2582 HH ’s-Gravenhage, telefoonnummer 070 – 392 22 09 of via e-mail functionarisgegevensbescherming@duthler.nl.

2. Over ons

Duthler Associates adviseert bedrijven en instellingen op het vlak van strategie, beleid, juridische en operationele vraagstukken, audits en projecten. Hierbij richt Duthler Associates zich specifiek op ketensamenwerking en -optimalisatie, standard business reporting (SBR), governance en compliance, privacybescherming, informatiebeveiliging en betrouwbaar elektronisch berichtenverkeer. De consultants voeren opdrachten uit voor publieke organisaties en bedrijven in de financiële sector, onderwijs, rijksoverheid, lokale overheid, woningbouwcorporaties en de gezondheidszorg. De website www.duthler.nl wordt voor informatie- en communicatiedoeleinden ingezet. Hieronder vindt u gegevens over Duthler Associates, die u nodig heeft indien u met ons wilt communiceren.

3. Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement: • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een cliënt is. • Cliënt: bezoeker van de website die informatie bij ons aanvraagt, een bijeenkomst bijwoont of een overeenkomst met ons sluit en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt. • Persoonsgegeven: alle informatie betreffende een persoon die herleidbaar is tot die bepaalde persoon. • Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, bijwerken of wijzigen, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens. • Verwerking van persoonsgegevens: het Verwerken van persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. • Verwerkingsverantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de Verwerking van persoonsgegevens. Voor de Verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacy statement wordt beschreven, is Duthler Associates de verwerkingsverantwoordelijke.

4. Gegevensverzameling

Duthler Associates verzamelt (persoons-) gegevens onder andere via haar website als u het contactformulier invult, een informatieverzoek doet, gebruik wilt maken van een van onze diensten of zich inschrijft voor een bijeenkomst, training of opleiding.

5. Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Duthler Associates uw gegevens verzamelt. Indien relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen doel(en) van gegevensverwerking voor bezoekers en cliënten. Tevens wordt vermeld op welke rechtsgrond de gegevensverwerking plaatsvindt. 5.1 Communicatiedoelen Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoel(en) beoogt Duthler verzoeken tot informatie, vragen of opmerkingen te kunnen afhandelen op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt. Duthler Associates verwerkt deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Indien u contact met ons opneemt, kunt u gebruik maken van ons contactformulier waarbij de volgende gegevens worden verwerkt: • Naam • Bedrijfsnaam • Plaats • Telefoon • E-mail • Bericht Na afhandeling van uw verzoek, worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij deze gegevens nodig zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons aangaat of ingeval u zich beroept op uw wettelijk recht om niet meer benaderd te willen worden door Duthler Associates. Duthler Associates kan deze tevens verwerken voor marketing activiteiten gericht op de totstandkoming of instandhouding van een directe relatie met u als bezoeker of cliënt. Daarnaast beoogt Duthler Associates de communicatie tot stand te brengen via het internet. Voor dit doel registreren wij uitsluitend een IP-adres. Onze browser installeert geen cookies. Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen. Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een website overbrengt naar de harde schrijf van een computer om ze daar op te slaan. Cookies worden onder andere gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de website-bezoeker op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt geen cookie geïnstalleerd. Direct na het beëindigen van de internetsessie worden de verzamelde communicatie gegevens verwijderd. 5.2 Administratieve doelen Indien u gebruik wenst te maken van een van onze diensten of u zich aanmeldt voor een opleiding, training of bijeenkomst, worden uw gegevens, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend verwerkt voor de afhandeling van uw aanvraag en/of om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons aangaat. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van de facturering van door u afgenomen producten en/of diensten, voor het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontroles. Duthler Associates verwerkt op deze manier uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting die op haar rust. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen verwerkt: Aanmeldformulier brochures: • Contact- en communicatiegegevens inclusief e-mailadres. Aanmeldformulier voor factsheet, whitepapers etc. • Contactgegevens inclusief e-mailadres. Deze gegevens zullen uitsluitend door Duthler Associates worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. De verstrekte persoonsgegevens zullen door Duthler Associates worden bewaard om aan uw verzoek te voldoen, gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of zolang Duthler hiertoe wettelijk verplicht is. Duthler Associates bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

6. Herkomst van gegevens

De gegevens die Duthler Associates verwerkt worden verkregen van bezoekers en cliënten, die zij zelf verstrekken via www.duthler.nl. Daarnaast worden het IP–adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.

7. Verstrekking van gegevens

Duthler Associates verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behoudens indien en voor zover wettelijk verplicht. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

8. Rechten van bezoekers en onze cliënten

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming geeft aan u als bezoeker of als cliënt van Duthler Associates een aantal rechten die u kunt inroepen. Iedereen moet in beginsel in de gelegenheid zijn om na te kunnen gaan of er gegevens over hem of haar worden verwerkt. Hij moet zich, zonder bovenmatige kosten, op de hoogte kunnen stellen van een gegevensverwerking. Op verzoek van de bezoeker en/of cliënt stelt Duthler Associates een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over de aanvrager, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking). Duthler Associates zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling doen aan de bezoeker of de cliënt welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. De bezoeker of de cliënt heeft tevens het recht, door middel van een tot de contactpersoon gericht verzoek, om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (recht op rectificatie en wissing, recht op beperking). Hij kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking en heeft de bezoeker het recht om gegevens over te dragen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit), voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of uitvoering van de overeenkomst die met Duthler Associates is gesloten. Indien u als bezoeker of cliënt van mening bent dat Duthler Associates op een onzorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens omgaat of in strijd handelt met haar privacy statement of relevante wetgeving, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

9. Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van Duthler Associates, alsmede de Duthler Associates zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

10. Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

11. Wijzigingen

Duthler Associates B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw gegevens of in ons privacy statement zal Duthler Associates kenbaar maken via haar website en andere door haar gebruike communicatiekanalen.

12. Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy of indien u een van uw rechten wenst in te roepen, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met: Duthler Associates T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming Frankenslag 137 2582 HH ‘s-Gravenhage +31 0 (70) 392 22 09 functionarisgegevensbescherming@duthler.nl