Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

In dit privacystatement wordt toegelicht welke persoonsgegevens Duthler Associates B.V. (hierna Duthler Associates) verzamelt en verwerkt, voor welke doelen zij dat doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Duthler Associates hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Duthler Associates is afhankelijk van de betreffende verwerking zowel een verwerkingsverantwoordelijke als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid vindt u nadere informatie over gegevensverwerkingen waarvoor Duthler Associates verwerkingsverantwoordelijke is. 

Heeft u vragen over dit privacybeleid? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Duthler Associates? Neemt u dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: functionarisgegevensbescherming@duthler.nl.

2. Gegevensverzameling

Duthler Associates verzamelt persoonsgegevens van u als u het contactformulier op de website van Duthler Associates invult, als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of als u zich inschrijft voor een bijeenkomst die door Duthler Associates wordt georganiseerd.

3. Doeleinden gegevensverwerking

Hieronder vindt u de doeleinden waarvoor Duthler Associates persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Tevens vindt u de rechtmatigheidsgrondslag op basis waarvan de betreffende gegevensverwerking plaatsvindt en de specifieke persoonsgegevens die per verwerking worden verwerkt.

Afhandelen contactformulier

Duthler Associates verwerkt persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder f), namelijk de verwerking is noodzakelijk voor de afhandeling van contactformulieren. 

In het contactformulier kunnen de volgende persoonsgegevens worden ingevuld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na afhandeling van het contactformulier bewaart Duthler Associates uw persoonsgegevens niet langer dan een jaar. 

Inschrijven nieuwsbrief

Duthler Associates verwerkt persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder f), namelijk de verwerking is noodzakelijk om aan u nieuwsbrieven te kunnen sturen. 

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt het volgende persoonsgegeven van u verwerkt: 

 • E-mailadres. 

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Duthler Associates bewaart uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor een bijeenkomst

Duthler Associates verwerkt persoonsgegevens voor administratieve doeleinden indien u zich inschrijft voor een bijeenkomst van Duthler Associates. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder f), namelijk de verwerking is noodzakelijk om uw inschrijving voor een bijeenkomst te verwerken in de administratie. Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • Organisatie waar u werkzaam bent (optioneel)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na de verwerking van het inschrijfformulier bewaart Duthler Associates uw persoonsgegevens maximaal een jaar.

4. Geheimhouding

De medewerkers van Duthler Associates die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

5. Het delen van gegevens met derden

Duthler Associates verstrekt uw persoonsgegevens niet aan enige andere partij. Uitsluitend indien Duthler Associates hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Duthler Associates schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Duthler Associates de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Duthler Associates heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Duthler Associates gebruikt hiertoe meerdere beveiligingstechnieken waaronder encryptie, white listing, firewalls en tweefactor authenticatie.

7. Rechten van bezoekers en gebruikers

U heeft als bezoeker van de website of als gebruiker van het vertrouwensnetwerk van Duthler Associates  een aantal rechten die u kunt inroepen:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit);
 • Recht op vergetelheid (verwijderen van persoonsgegevens);
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op beperking van de verwerking (dataminimalisatie);
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kunt u schriftelijk of digitaal een verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming. Duthler Associates reageert schriftelijk of digitaal binnen één maand op uw verzoek.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Onderhoud privacystatement

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie van dit statement is van toepassing op onze verwerking van uw gegevens. Deze is steeds te vinden op de website van Duthler Associates.

9. Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacystatement vragen hebben over de bescherming van uw privacy of wilt u een van uw rechten inroepen, neemt u dan schriftelijk of per e-mail contact op met:

Duthler Associates B.V.
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Frankenslag 137
2582 HH ’s-Gravenhage
functionarisgegevensbescherming@duthler.nl