Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen 

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachten aan Duthler Associates B.V. (hierna: Duthler Associates). De personen die door Duthler Associates zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid als “partner”.  

1.2   Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Duthler Associates en niet aan enige aan Duthler Associates verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.3   De toepasselijkheid en werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” worden begrepen: de werknemers, de adviseurs, de samenwerkingspartners, de aandeelhouders van Duthler Associates. 

1.4   Niet alleen Duthler Associates maar ook iedere aan Duthler Associates verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder 

algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

1.5   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.       Grondslag offertes

2.1     Offertes en Plannen van Aanpak van Duthler Associates zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Duthler Associates zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 

3.       Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

3.1     Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Duthler Associates geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

4.         Werknemers

4.1        Duthler Associates kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. 
De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Duthler Associates plaatsvinden.

4.2        Opdrachtgever zal noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van Duthler Associates in dienst nemen of met deze werknemers over indiensttreding onderhandelen, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met Duthler Associates.

5.         Honorarium en kosten 

5.1        Het honorarium dat door Duthler Associates in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen Duthler Associates en opdrachtgever worden overeengekomen. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen. 

5.2        De door Duthler Associates ten behoeve van opdrachtgever betaalde kosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Onder die kosten zijn onder meer inbegrepen reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals secretariaatskosten, verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt een door Duthler Associates vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

5.3        Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Duthler Associates noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

6.       Betalingsvoorwaarden

6.1.       Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde 

betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De factuurdatum moet worden beschouwd als een fatale termijn.

6.2        Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening of opschorting. 

6.3        Indien de opdracht is verstrekt door meer dan ėėn opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

7.       Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

7.1        De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien Duthler Associates op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Duthler Associates.

8.       Intellectuele Eigendom

8.1        Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften, waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Duthler Associates. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Duthler Associates. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9.       Vertrouwelijkheid en verwerkersovereenkomst

9.1        Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

9.2        Duthler Associates kan verwerker zijn van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), waarvoor opdrachtgever dan verwerkingsverantwoordelijke zal zijn. In dat geval zullen Duthler Associates en opdrachtgever een verwerkersovereenkomst sluiten. Duthler Associates is aangesloten bij de TTP MYOBI B.V. Deze stelt haar in staat een weerbare verwerkersovereenkomst met opdrachtgever te sluiten. Indien de opdrachtgever daar geen gebruik van wenst te maken zullen partijen een alternatieve verwerkersovereenkomst sluiten. 

10.     Aansprakelijkheid

10.1     Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Duthler Associates leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Duthler Associates afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis wordt eveneens verstaan een nalaten. 

10.2     Indien Duthler Associates aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Duthler Associates in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

10.3     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Duthler Associates meldt.

10.4     Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Duthler Associates als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

10.5     Indien Duthler Associates een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Duthler Associates jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door de verbonden persoon worden gemaakt. 

10.6     Indien Duthler Associates in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever wordt aangesproken door derden, vrijwaart opdrachtgever Duthler Associates voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en schadevergoedingen.

10.7     De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan Duthler Associates verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

11.     Wwft

11.1     Duthler Associates is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Duthler Associates een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

12.     Toepasselijk recht

12.1     Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Duthler Associates en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

12.2     De geschillen welke tussen Duthler Associates en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Duthler Associates met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht middels een procedure van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat Duthler Associates zich jegens opdrachtgever op dit beding heeft beroepen schriftelijk te kennen geeft te kiezen voor beslechting door de bevoegde Nederlandse rechter. Een en ander laat het recht van partijen om te allen tijde te kiezen voor de rechtsgang middels de bevoegde Nederlandse rechter onverlet.

Duthler Associates is gevestigd in ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 27173205. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.