Ga naar de inhoud

Privacy nulmeting laten uitvoeren?

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft gevolgen voor de governance en compliance van de organisatie. Ook de hoogte van de sancties is aanleiding om gegevensbescherming hoog op de agenda van bestuurders te plaatsen. Om aan de eisen van deze wet- en regelgeving te voldoen, zal de organisatie inzicht moeten hebben in de eigen ‘organisatiestructuur’, inclusief de verbonden partijen waarmee contractuele relaties bestaan.

Centrale vraag is: ‘heb ik een helder overzicht en inzicht van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s  die voortkomen uit de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens en de mate van beheersing van deze risico’s?’

Wat is de toegevoegde waarden?

De verantwoordingsplicht

De AVG kent een verantwoordingsplicht voor bedrijven en instellingen. Deze plicht houdt in dat organisaties op elk moment moet kunnen aantonen dat de maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens ook echt werken en dat de bepalingen van de AVG worden nageleefd.

De verantwoordingsplicht brengt onder meer met zich mee dat er overzicht en inzicht moet zijn in de verwerkingen, dat het gegevensbeschermingsbeleid moet zijn verankerd in de organisatie en wordt nageleefd en dat de effectieve werking van de informatiebeveiliging moet kunnen worden aangetoond. Daarbij komt dat de verantwoordingsplicht ook betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens waarvoor de organisatie externe partijen (verwerkers en subverwerkers) heeft ingeschakeld.

MYOBI heeft met de hulp van Duthler Associates de verantwoording voor de naleving van de TTP-policy, als onderdeel van de gedragscode, uitgewerkt in de vorm van een privacy nulmeting, zie voldoen aan de (wettelijke) verantwoordingsplicht.

Wat is onze aanpak?

Het onderzoek kent een praktische aanpak: samen met u inventariseren wij de bedrijfsactiviteiten en stellen een bedrijfsspecifieke normenkader samen uit algemeen geaccepteerde normen. Tijdens het onderzoek worden beschikbare beleidsdocumenten beoordeeld en worden interviews gehouden met medewerkers en/of stakeholders. De daarbij verkregen inzichten worden afgezet tegen de eisen die worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens, de beoordeling van de mate waaraan uw organisatie voldoet aan de eisen met betrekking tot gegevensbescherming. Dit gebeurt aan de hand van een normenkader, dat gebaseerd is op de relevante wet- en regelgeving voor de organisatie.

Het onderzoek resulteert in een verslag van bevindingen en bijbehorend advies. Dit advies voorziet onder andere in een globale aanpak voor uw organisatie hoe vervolgstappen te zetten om de gegevensbescherming en het borgen van de privacy naar een hoger niveau te brengen en compliant te worden. Hierbij maken we gebruik van een volwassenheidsmodel met 5 niveaus.

Activiteiten tijdens het onderzoek:

  • Normenkader gericht op de bedrijfsactiviteiten van de organisatie vaststellen;
  • Inventarisatie van de belangrijkste processen/ verwerkingen waarmee de bedrijfsactiviteiten zijn georganiseerd;
  • Toetsen aan het normenkader: interviews, documentatie en eigen onderzoek;
  • Opstellen rapport van bevindingen, actieplan en presentatie; en
  • Afstemming en onvoorziene werkzaamheden.

De diepgang van de gegevensbescherming nulmeting en gedetailleerdheid van de rapportage worden bepaald door de gewenste scope en reikwijdte van het onderzoek en de beschikbare tijd.

Laatste nieuws

Weten waar u staat om het volgende privacy volwassenhedsniveau te bepalen

Een nulmeting kan u duidelijkheid geven in hoeverre uw bedrijf in staat is om persoonsgegevens te be…

Wat betekenen de nieuwe conformiteitsverplichtingen op digitale producten en diensten voor u?

Wat was de aanleiding de conformiteitsverplichtingen te vernieuwen? Verkopers zijn per 27 april 2022…

Belangrijkste constateringen privacy nulmetingen

Wij ondersteunen al 20 jaar organisaties in verschillende sectoren met gegevensbescherming en privac…

Leg uw vraag voor aan onze experts

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.