Ga naar de inhoud

Heeft u uw ‘kroonjuwelen’ goed beschermd? 

Gegevensbescherming en privacy is en blijft een complex vraagstuk, waarbij zich elke dag nieuwe risico’s voordoen. Bent u op zoek naar pragmatisch privacy-advies en de implementatie ervan? Wij adviseren organisaties over hoe om te gaan met steeds veranderende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid.

Een overzicht van onze dienstverlening

Advies en onderzoeken

Data Protection Impact Assessment

De bedrijfsleiding past DPIA’s toe omdat het wettelijk verplicht is, en soms omdat het onderzoeksinstrument praktisch is om de effectiviteit van getroffen of te treffen beveiligings- en beheersmaatregelen te toetsen. 

Goed geplande en uitgevoerde DPIA’s leveren de bedrijfsleiding waardevolle informatie op over te verbeteren bedrijfsprocessen en verwerkingen van (persoons)gegevens en bedrijfsgeheimen.

Data Transfer Impact Assessment

Sinds de Schrems II-uitspraak is doorgifte van persoonsgegevens aan nieuwe voorwaarden verbonden. Aan de hand van een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) doet een organisatie voorafgaand onderzoek naar de privacyrisico’s die spelen bij een doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Organiseren van uw verantwoording

Wij hanteren onze eigen methodiek om de compliance voor bedrijven en instellingen in te richten. Daarmee voldoen bedrijven aan hun wettelijke en contractuele verantwoordingsverplichtingen. De methodiek is zeer geschikt voor het accountable zijn voor het organiseren van de compliance.

Privacy Nulmeting / Quickscan

De nulmeting is een verkennend onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de naleving van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming. Het onderzoek geeft de verantwoordelijke, raad van bestuur en raad van commissarissen, inzicht in de mate waarin de risico’s zijn afgedekt door maatregelen en de effectieve werking van deze maatregelen. 

Organiseren van reputatiemanagement

Reputatiemanagement is een randvoorwaarde voor effectief zakendoen. Partners wensen toegang tot elkaars betrouwbare gegevens. Partners geven toegang tot hun bedrijfs- en persoonsgegevens als de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt beschermd. Een goed georganiseerd reputatiemanagement beperkt niet alleen de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s maar vervult ook een voorwaarde voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten. 

Privacy implementatie en onderhoud

De AVG-eisen en het AP-toezicht hebben bedrijven ertoe gebracht persoonsgegevens te beschermen. Inmiddels is er veelal een FG aangesteld, zijn bewustwordingscampagnes gehouden en verwerkersovereenkomsten gesloten, en worden datalekken bijgehouden. Dit is niet genoeg als wij de richtlijnen van de toezichthouders lezen. Bovendien is er nieuwe en aanpalende wetgeving ontstaan en komen er krachtige tools op de markt waarmee het beschermen van persoonsgegevens effectief georganiseerd kan worden. Hoe overbruggen wij de verwachtingskloof? 

Treffen van effectieve beheersmaatregelen 

De Europese toezichthouders verwachten in hun richtlijnen van bedrijven dat de wettelijke eisen “niet worden toegepast” maar “wel worden ingebouwd” in de bedrijfsprocessen waarmee bedrijfsactiviteiten zijn georganiseerd. Wat zijn de eisen aan beheersmaatregelen en zijn de getroffen of te treffen beheersmaatregelen adequaat en waardevast? Zijn de beveiligings- en beheersmaatregelen opgenomen in de (aan te schaffen) IT-systemen?

Tooling

SBC Managementsysteem, uw privacyboekhouding

Laat u ondersteunen bij het effectief organiseren van privacy en informatieveiligheid. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen van 1) het bijhouden van een register van verwerkingen van persoonsgegevens; 2) het bijhouden van een register van incidenten en datalekken; 3) het opvolgen van verzoeken van betrokkenen; 4) verwerkersovereenkomsten en 5) uitgevoerde onderzoeken.

Detachering (FG/PO)
Kennisdeling

Opleiding FG

De tweejarige post-HBO niveau opleiding functionaris voor gegevensbescherming sluit aan bij deze ruime rolomschrijving in de AVG. Deze opleiding biedt naast theoretische en juridische kennis ook praktische vaardigheden.

Veelgestelde vragen

Is het beschermen van persoonsgegevens een kernactiviteit?

Ja, het beschermen van persoonsgegevens is voor ons een kernactiviteit. Wij wensen onze cliënten passend van dienst te zijns. De reden is:

  • Een betere waardepropositie en businesscase voor het bedrijf;
  • Meer duidelijkheid voor de medewerkers van de organisatie;
  • Treffen van beheers- en beveiligingsmaatregelen zijn zowel voor het beschermen van bedrijfsgeheimen als persoonsgegevens nodig; en

Verantwoordingsplicht voor compliance wettelijke en contractuele verplichtingen gegevensbescherming is overeenkomstig.

Is het mogelijk de strategische agenda gegevens van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel, in samenwerking met professionals van Duthler Associates, op te stellen?

Jazeker, wij hebben veel ervaring met het opstellen van een strategische agenda bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens. 

De agenda weerspiegelt het bestaande volwassenheidsniveau en ontwikkelt zich naar een haalbaar ambitieniveau.Het verkrijgen van overzicht en inzicht in het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten vormt het startpunt voor de agenda. Een strategische agenda bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens heeft betekenis als er voor de implementatie van een plan van aanpak draagvlak bij het management en medewerkers is. Bij het uitwerken van de strategische agenda is kennis- en verandermanagement nodig om draagvlak te creëren, gebruik te maken van de impliciete kennis van medewerkers en een inschatting te maken van de verandercapaciteit van het management en de medewerkers.

Wat is de samenhang tussen een strategische agenda gegevens en een privacyverklaring?

Bedrijven publiceren een privacyverklaring op hun website en deze is gebaseerd op de strategische agenda gegevensbescherming van de bedrijfsleiding. De verklaring bedrijfsgeheimen is een intern document dat dient om de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen voor bedrijfsgeheimen aan te tonen als sprake is van een inbreuk. 

Zouden wij de strategische agenda gegevens kunnen zien als een kader voor de “digitale transformatie” waar veel bedrijven doorheen gaan?

Zo zou u het kunnen zien. Het op basis van de aanpak strategische agenda gegevens expliciet benoemen van bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens laat zien wat de “kroonjuwelen” van het bedrijf zijn. Het maakt duidelijk dat de bedrijfsleiding voor deze gegevens een aangepaste/ verhoogde bescherming verwacht. De samenhang tussen bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens biedt het bedrijf de mogelijkheid beheers- en beveiligingsmaatregelen te combineren. Dat is effectiever en kostenefficiënter.

Laatste nieuw

Voor het goed organiseren van de bedrijfsactiviteiten heeft u LEF nodig

Aanleiding Voor de bedrijfsleiding en het management is het kennen van het Legal Entity Framewo…

Waarom zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden belangrijk?

Aanleiding Het benoemen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een rol, als onderdeel …

Privacyprofessionals zeer enthousiast over nieuwe release SBC Managementsysteem

Het goed organiseren van uw privacy-administratie SBRPowerhouse heeft een nieuwe release uitgebracht…

De ontwikkelagenda 2023 van het SBC Managementsysteem

Wij investeren voortdurend de functionele eisen en wensen voor het SBC Managementsysteem en leeromge…

Het SBC Managementsysteem is een voorwaarde om te voldoen aan de AVG

Bron: SBR Powerhouse Eén van de doelen van SBC Managementsysteem is de bedrijfsleiding in staat stel…

De FG en gegevensbescherming in de Cloud

Inleiding De functionaris voor gegevensbescherming (FG) heeft de taak toe te zien op het nakomen van…

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van het beschermen van persoonsgegevens? Onze service-eigenaar, André Biesheuvel of één van zijn collega’s, bespreekt graag uw specifieke casus.