Wilt u de (bedrijfs)compliance functie in uw bedrijf leren implementeren en onderhouden?

Medewerkers sturen bedrijfsprocessen aan waarmee de bedrijfsactiviteiten zijn georganiseerd. In bedrijfsprocessen zijn beheersmaatregelen opgenomen en IT-systemen ondersteunen de processen. Met het aansturen van de bedrijfsprocessen doet een medewerker ervaringen op. Na verloop van tijd kent de medewerker de sterke en zwakke kanten van de organisatie van de processen. De medewerker ontwikkelt impliciete kennis.

Bedrijfsactiviteiten veranderen en dat doet wetgeving ook. Bovendien wenst de bedrijfsleiding de bedrijfsactiviteiten steeds effectiever te organiseren. Kortom, de leiding en het management verwachten van de medewerkers veranderingsvaardigheid of verandercapaciteit.

Voordat een bedrijf succesvol de organisatie van bedrijfsactiviteiten kan veranderen zal het management en medewerkers overtuigd moeten worden van de toegevoegde waarde en de noodzaak. Op zowel het niveau van de bedrijfsleiding, het management en de medewerkers zijn businesscases nodig de veranderingscapaciteit bij de medewerkers in te schakelen. De ervaren medewerkers zullen de businesscases toetsen aan hun ervaringen met de sterke en zwakke kanten van de organisatie van de processen.

Pas als er voldoende draagvlak is bij de medewerkers kan een veranderingsproces succesvol zijn. Uiteraard is de bedrijfscultuur een richtinggevende factor voor het organiseren van draagvlak voor veranderen. De doorslaggevende factor is echter het aanreiken van relevante kennis waarmee de medewerker de bestaande en de beoogde organisatie van de bedrijfsactiviteiten kan beoordelen. Voordat een veranderingsproces ingang gezet kan worden lopen er bewustwordings- en trainingsprogramma’s die het kennisniveau van management en medewerkers op het juiste niveau brengen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(compliance) functie? Onze service-eigenaar, Caroline Willemse AA RE RFG of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.

De kennisopbouw bij management en medewerkers vinden wij bij het organiseren van de bedrijfscompliance functie en – naar aanleiding van interne controle bevindingen – organiseren van noodzakelijke veranderingen.

Het organiseren van de bedrijfscompliance functie, al dan niet in samenhang met de bedrijfsjuridische functie, vraagt om een uitleg aan management en medewerkers. Ondersteund door een bewustwordings- en trainingsprogramma zullen de medewerkers willen weten wat de functie inhoudt, wat de voordelen zijn en hoe te organiseren. Uiteindelijk verwachten de medewerkers een businesscase van de bedrijfscompliance functie.

Wij beheren een trainingsprogramma dat gericht is op het effectief organiseren van de bedrijfscompliance functie. Het programma raakt vrijwel alle bedrijfsactiviteiten omdat het bedrijf met partners (bijvoorbeeld klanten, medewerkers, leveranciers, of ZZP’ers) afspraken maakt en over de naleving van deze afspraken verantwoording afgelegd moet worden.

Wij hebben bijvoorbeeld een trainingsprogramma ‘vertrouwensnetwerk en verantwoorden’ voor bedrijven uitgewerkt. Het trainingsprogramma is gericht op management en medewerkers. Het doel is de medewerker bewust te maken van het bestaan van het vertrouwensnetwetwerk, in het bijzonder het bedrijfsspecifieke informatie ecosysteem, de praktische doelen en de noodzaak van het vertrouwensnetwerk voor het effectief functioneren van het bedrijf, de afdeling en ook voor de medewerker zelf. Het door de leiding voldoen aan een (wettelijke) verantwoordingsplicht voor het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen vraagt nadere uitleg, in het bijzonder wat er van een medewerker praktisch wordt verwacht.

Toetsende werking

Het bewustmaken en trainen van management en medewerkers is mensenwerk. De boodschappen moeten aansluiten bij de belevingswereld van de medewerkers en de doelen en het beoogde paden er naartoe zijn onmiddellijk duidelijk. Het is erg stimulerend dat medewerkers hun ervaringen kunnen inbrengen. De opbouw van de kennis geeft een stimulans aan het willen veranderen. Het is dan ook essentieel dat regelmatig de kennisopbouw bij management en medewerkers wordt getoetst en desgewenst wordt bijgestuurd.

Bij het organiseren van de bedrijfscompliance aanpak maken wij gebruik van het kennis- en verandermanagement programma zoals Duthler Academy dat uitwerkt en ondersteunt met een bedrijfsspecifieke leeromgeving.

Onze professionals ontwikkelen generieke bewustwordings- en trainingsprogramma’s die bedrijfsspecifiek gemaakt kunnen worden.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)compliance functie? Onze service-eigenaar, Caroline Willemse of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.